Vedtægter Distrikt Fyn

§ 1. Navn og område:
Danmarks Bridgeforbunds distrikt Fyn, omfattende de bridgeklubber,
der er medlemmer af DBF og har fast spillested på Fyn. Jf. DBF's vedtægter § 9.

§ 2. Formål:
At organisere og fremme turneringsbridgen inden for distriktet.
at være bindeled mellem klubberne og DBF.
at varetage klubbernes interesse over for DBF.
at arrangere de af DBF pålagte turneringer.
at arrangere andre bridgeturneringer, som kan have interesse for distriktet,
at bistå klubber og spillere med løsning af bridgespørgsmål.

§ 3. Generalforsamling, kompetence og stemmeregler:
A. Distriktets øverste myndighed er generalforsamlingen, som er åben
for alle klubber der er medlem af distriktet, samt for medlemmer
af distriktsbestyrelsen og DBF's hovedbestyrelse.

B. Hver klub har 1 stemme pr. påbegyndt 25 medlemmer, dog højest 10
stemmer pr klub. Beregnet efter medlemstallet de nærmest forudgående 31. december.

C. Stemmeretten udøves af den eller de af hver enkelt klub's bestyrelse
blandt dens medlemmer udpegede delegerede. Er der udstedt
fuldmagt af den pågældende klubs bestyrelse til et eller flere af
klubbens medlemmer, udøves stemmeretten af den eller de befuldmægtigede.

D. Det skal straks efter generalforsamlingens begyndelse konstateres,
hvilke klubber, der er repræsenteret, og hvilke stemmetal de
enkelte delegerede råder over.

E. Beslutninger træffes ved simpelt flertal, medmindre andet er bestemt
i nærværende vedtægter. Afstemninger foretages skriftligt,
såfremt bare en delegeret eller et bestyrelsesmedlem ønsker det.

F. Der føres referat over generalforsamlingen og de beslutninger der træffes på denne.

§ 4. Ordinær Generalforsamling:
A. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 15. maj og indkaldes
med mindst 4 ugers varsel, ved skrivelse til samtlige klubber der er med i distriktet, ved meddelelse i turneringskalenderen eller i Bridge Almanakken.

B. Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Konstatering af stemmetal.
3. Formandens beretning.
4. Fremlæggelse af årsregnskabet.
5. Fremlæggelse af budget og distriktskontingent for kommende sæson.
6. Meddelelser fra DBF.
a) Generel orientering.
b) Gennemgang af og eventuel afstemning om punkter på dagsordenen
til DBF`s repræsentantskab.
c) Vejledende afstemning om maksimalt forbundskontingent.
7. Forslag fra distriktsbestyrelsen, klubber ellerenkeltmedlemmer
8. Valg af formand.Valg af bestyrelsesmedlemmer.
9. Valg af revisor og revisorsuppleant.
10. Eventuelt.

C. Dagsordenen med samtlige indkommende forslag, der ønskes behandlet under punkt 7, skal udsendes til klubberne senest 10 dage før generalforsamlingen
D. Forslag der ønskes optaget på dagsordenen, skal være indsendt til
distriktsbestyrelsen inden udgangen af marts måned. Der kan ikke
træffes beslutninger i sager, der ikke er optaget på dagsordenen,
med mindre 2/3 af de stemmer, de delegerede råder over, afgives
for at optage forslaget på dagsordenen.
E. Forslag, der indebærer væsentlige udgifter for distriktet, kan
ikke sættes i kraft, før finansieringsplan er vedtaget. Hvis et
sådan indkommet forslag ikke følges af en finansieringsplan, skal
bestyrelsen undersøge finansieringsmulighederne og tilføje disse
til forslaget.
F. Ved afstemning om besættelse af flere pladser udleveres til
hver delegeret det antal stemmesedler, der svarer til antal
stemmer, den pågældende råder over. På hver stemmeseddel skal
afgives stemmer på lige så mange kandidater, som der er ledige
pladser.

§ 5. Ekstraordinær generalforsamling:
A. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når
distriktsbestyrelsen finder det fornødent, eller senest en måned
efter, at mindst 1/3 af distriktets klubber, eller klubber der
råder over mindst 1/3 af klubbernes samlede stemmetal, har
fremsat motiveret ønske herom.
B. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal med et
varsel på mindst 14 dages varsel og med angivelse af dagsorden.

§ 6. Distriktsbestyrelsen:
A. Distriktet ledes af en bestyrelse, der er ansvarlig over for
generalforsamlingen.
B. Formanden vælges for en etårig periode. Valget sker ved absolut
flertal (over halvdelen af de afgivne stemmer). I tilfælde af, at
ingen har absolut majoritet, foretages omvalg mellem de to
kandidater med højeste stemmetal.
C. Antallet af bestyrelsesmedlemmer fastsættes af generalforsamlingen,
men skal dog mindst være 5.
D. Øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, således
halvdelen er på valg hvert år. Første gang vælges der 2 medlemmer
for en toårig periode og resten for en etårig periode.
E. Bestyrelsen konstituerer sig selv med kasserer, sekretær m.v. og
fastsætter selv sin forretningsgang.
F. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af medlemmerne
er tilstede. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
G. Bestyrelsen indkaldes til møde, når formanden finder det
ønskelig, eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Der
indkaldes til møde i bestyrelsen med mindst 1 uges varsel.
Over bestyrelsens møder føres en beslutningsprotokol, der på
anfordring er tilgængelig for medlemsklubber.
H. Bestyrelsen kan ansætte lønnet medhjælp i det omfang, det
skønnes fornødent. Bestyrelsen kan ikke optage lån eller
foretage dispositioner af større økonomisk betydning eller af
usædvanlig art uden generalforsamlingens samtykke.
I. Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage geninvestering af materiel til
opretholdelse af distriktets daglige drift. Geninvesteringen forudsætter materiel,
som allerede har Generalforsamlingens godkendelse.

§ 7. Repræsentation over for DBF:
A. Repræsentant(er) til DBF's repræsentantskab udpeges for et år ad
gangen af bestyrelsen.
B. Såfremt en repræsentant er forhindret i at udøve sine beføjelser
som repræsentant og også er forhindret i at udpege en fuldmægtig,
jf. DBF's vedtægter § 5, stk. 8, udpeger distriktsbestyrelsen en
suppleant.
C. I øvrigt påhviler det distriktsbestyrelsen at formidle
kontakten med DBF, herunder at udpege kontaktmedlemmer til de af
hovedbestyrelsen nedsatte komiteer.

§ 8. Regnskab og revision:
Distriktets regnskab løber fra 1.april til 31 marts.
Regnskabet revideres af den af generalforsamlingen valgte revisor.

§ 9. Kontingenter:
Efter vedtagelse på generalforsamlingen kan det pålægges klubberne,
at betale et kontingent til distriktet for hvert medlem i overensstemmelse
med DBF's vedtægter § 11.

§ 10. Turneringsbestemmelser:
A. Til at forestå de turneringer, som distriktsbestyrelsen har
vedtaget at afholde, eller som det af DBF / kredsbestyrelsen
pålægges distriktet at afholde, udnævner distriktsbestyrelsen et
turneringsudvalg på 3 medlemmer, hvoraf mindst et skal være fra
distriktsbestyrelsen.
B. Turneringsudvalget har desuden til opgave at fungere som appelkomite
og regelfortolkende udvalg jf. DBF's vedtægter § 12 stk. 2.
C. En klub, som arrangerer en åben turnering, skal senest 6 uger i
forvejen meddele spilledagen til distriktet, der kan påbyde, at
klubben vælger en anden spilledag.

§ 11. Turneringsmæssigt samarbejde:
A. Distriktet indgår i turneringsmæssigt samarbejde med de jyske
distrikter.
B. Distriktets kredsrepræsentant vælges for et år af
bestyrelsens midte.

§ 12. Vedtægtsændringer:
Til ændring af vedtægterne kræves 2/3 af de stemmer de
tilstedeværende delegerede råder over, afgives for et på dagsordenen
for generalforsamlingen optaget forslag.

§ 13. Opløsning af distriktet:
Til opløsning af distriktet kræves, at mindst 2/3 af det antal stem-
mer, de tilstedeværende delegerede råder over, afgives for et
forslag herom på 2 hinanden følgende generalforsamlinger, af de 2
generalforsamlinger skal den ene være en ordinær generalforsamling.
Indkaldelse til den anden af de to nævnte generalforsamlinger med
dette punkt på dagsordenen kan ikke ske, før forslaget er vedtaget
på den første generalforsamling og godkendt på et
repræsentantskabsmøde i DBF.
I tilfælde af opløsning overgår formuen til bridgens fremme, som man
måtte fastlægge på generalforsamlingen. Samme bestemmer ligeledes,
hvordan man skal forholde sig til en negativ formue.

§ 14: Vedtagelse:
Disse vedtægter træder i kraft maj 2000.
Nedenstående vedtægtsændringer vedtaget på generalforsamlingen den 14. maj 2009 er indarbejdet:
§ 1: ”Fyns Amt” ændres til ”på Fyn”.
§ 4: ”Ved meddelelse i distriktsnyt” ændres til ”ved meddelelse i turneringskalenderen”.
§ 6: tilføjes under I
Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage geninvestering af materiel til opretholdelse af distriktets daglige drift. Geninvesteringen forudsætter materiel, som allerede har generalforsamlingens godkendelse.
Nedenstående vedtægtsændringer vedtaget på generalforsamlingen den 6. maj 2010 er indarbejdet:
§ 4 B pkt. 6: Meddelelser fra DBF
a) Generel orientering.
b) Gennemgang af og eventuel afstemning om punkter på dagsorden til DBF`s
repræsentantskab.
c) Vejledende afstemning om maksimalt forbundskontingent.